Felhívás vizsgáztatóknak

Felhívás vizsgáztatóknak

Pályázati felhívás a Szaktudás Vizsgaközpont Vizsgabizottsági (vizsgafelügyelő, mérést végző vizsgabizottsági tag, értékelést végző vizsgabizottsági tag) tagi névjegyzék kialakításához

Az átalakított szakképzési rendszer részeként 2021. március 3-án megalakult Vizsgaközpontunk. Célunk, hogy mind az oktatás, mind a gazdasági szereplők részéről felmerülő igényekre az Ipar 4.0 által támasztott kihívásoknak megfelelően, gyorsan és rugalmasan reagálva, szakszerű vizsgaszervezéssel és lebonyolítással járuljunk hozzá, és minél több jelentkező számára tegyük lehetővé a szakmai végzettség megszerzését.
 

Jelen Pályázati felhívás célja, hogy tájékoztatást nyújtson a Vizsgabizottsági tagi névjegyzékbe történő pályázók részére, a pályázaton történő részvétel feltételeivel, a pályázat benyújtásának határidejével és módjával, illetve elbírálásával kapcsolatban.


Vizsgaközpontunk a szakképzési törvényben meghatározott tevékenységéhez vizsgabizottsági (vizsgafelügyelő, mérést végző vizsgabizottsági tag, értékelést végző vizsgabizottsági tag) tagi feladatokra szakértőket keres.

Követelmény, hogy a Vizsgaközpont az általa vizsgáztatni kívánt szakmákban és szakképesítésekben rendelkezzen vizsgabizottsági (vizsgafelügyelő, mérést végző vizsgabizottsági tag, értékelést végző vizsgabizottsági tag) tagi névjegyzékkel.

A névjegyzék kialakítása után a vizsgaközpontunk képzéseket hirdet meg, melyek sikeres elvégzése feltétele a későbbi vizsgabizottsági (vizsgafelügyelő, mérést végző vizsgabizottsági tag és értékelést végző vizsgabizottsági tag) tagi felkérésnek és megbízásnak.

 

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendeletben az alábbi követelmények és feladatleírások szerepelnek:

272. § (1) A vizsgabizottság három tagból áll, amelynek

a) mérési feladatokat ellátó tagja végzi a vizsgázó tudásának felmérését,

b) ellenőrzési feladatokat ellátó tagja felel a szakmai vizsga szabályszerűségéért,

c) értékelési feladatokat ellátó tagja minősíti a vizsgázó teljesítményét.

(2) A vizsgafelügyelői feladatokat a vizsgabizottság (1) bekezdés b) pontja szerinti tagja látja el.

(3) A vizsgabizottság ellenőrzési feladatokat ellátó tagját a szakmai vizsga helyszíne szerint területileg illetékes gazdasági kamara delegálja, delegálás hiányában az akkreditált vizsgaközpont bízza meg. A delegált tag megbízását az akkreditált vizsgaközpont megtagadhatja és helyette határidő tűzésével más személy delegálását kezdeményezheti. A megtagadás indokának valósnak és okszerűnek kell lennie.

(4) A vizsgafelügyelő, illetve a vizsgabizottság további tagja nem lehet az, aki a vizsgázó szakmai vizsgára történő felkészítésében részt vett, vagy a vizsgázó hozzátartozója. A vizsgafelügyelő és a vizsgabizottság további tagja csak olyan személy lehet, aki a vizsgán megszerezhető szakma oktatásához jogszabályban előírt feltételekkel rendelkezik. A vizsgabizottság mérési feladatokat ellátó tagja csak olyan személy lehet, aki megbízása időpontjában a vizsgán megszerezhető szakma tekintetében rendszeres oktatási tevékenységet folytat.

A pályázaton történő részvétel általános feltételei a következők:

A pályázaton az a személy vehet részt, aki az Szkr. 134. § (2) és (3) bekezdésében előírt, a megpályázott szakmáknak megfelelő szakmai végzetséggel rendelkezik, azaz:

 1. szakmai tanárképzésben szerzett mesterfokozattal vagy felsőfokú végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképzettséggel,
 2. az ágazatnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképesítéssel,
 3. legalább érettségi végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképesítéssel rendelkezik továbbá
 4. igazolt 3-5 év szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik az adott területen

Emellett még szükséges:

 1. Hiánytalan pályázati dokumentáció
 2. A Pályázó adatlapjában szereplő kötelezően csatolandó dokumentumok megküldése

A vizsgafelügyelő és a vizsgabizottsági értékelési feladatokat ellátó tagja az (a) és (b) pontban meghatározott végzettséggel kell hogy rendelkezzen.

A vizsgabizottság mérési feladatokat ellátó tagja csak olyan személy lehet, aki megbízása időpontjában a vizsgán megszerezhető szakma tekintetében rendszeres oktatási tevékenységet folytat.

A vizsgafelügyelő, illetve a vizsgabizottság további tagja nem lehet az, aki a vizsgázó szakmai vizsgára történő felkészítésében részt vett, vagy a vizsgázó hozzátartozója. (Szkr. 272. § (4)).

 

A vizsgafelügyelői feladatokat ellátó tagja

Feladatai:

 • a szakmai vizsga megkezdése előtt
 • ellenőrzi a szakmai vizsga előkészítését, a szükséges szakmai, tárgyi és személyi feltételeket, az egészséges és biztonságos vizsgakörülmények meglétét,
 • a vizsgabizottság további tagjainak bevonásával ellenőrzi a szakmai vizsga jogszabályban előírt dokumentumainak meglétét, azok formai és tartalmi megfelelőségét,
 • vezeti a szakmai vizsgát és jóváhagyja a vizsgajegyzőkönyvet,
 • ellenjegyzi az értékelési folyamat eredményét bemutató dokumentációt,
 • tájékoztatja a vizsgázókat az egyes vizsgatevékenységek előtt az őket érintő döntésekről, tudnivalókról,
 • gondoskodik a szakmai vizsga iratainak szabályszerű kiállításáról és hitelesítéséről, felügyeli a szakmai vizsga jegyzőjének munkáját.

Az ellenőrzési adatbázisba bekerülés feltételei:

 • A vizsgán megszerezhető szakma oktatásához jogszabályban előírt feltételeknek való megfelelés. Képesítő vizsga esetén ennek hiánya nem kizáró ok.
 • Minimum 5 év szakmai (oktatói vagy szakmában töltött idő) tapasztalat.
 • Adatkezelési nyilatkozat, pártatlansági nyilatkozat, összeférhetetlenségi nyilatkozatok elfogadása a jelentkezéssel egyidejűleg.

Az aktuális vizsgára történő megbízás feltétele

 • A vizsgázó szakmai vizsgára történő felkészítésében nem vett részt, nem hozzátartozója a vizsgázónak.
 • Ha a szakmai vizsga nyelve nem magyar, vagy a KKK a vizsgára bocsátás feltételeként középfokú nyelvvizsgát írnak elő, és a szakmai vizsga idegen nyelvi követelményeket is tartalmaz a vizsgafelügyelőnek a szakmai vizsga nyelvét anyanyelven kell beszélnie, vagy abból a KER szerinti C1 szintű államilag elismert nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű okirattal kell rendelkeznie.
 • Kamarai delegálás esetén a Vizsgaközpont követelménye: a vizsgaközpont általi megbízás és az abban foglaltak elfogadása. Kamarai delegálás esetén további követelmény a vizsgafelügyelővel szemben nincs

 

A vizsgabizottság mérési feladatokat ellátó tagja

Feladatai

 • lebonyolítási rend szerint részt vesz a vizsgáztatásban,
 • ellenőrzi a projektfeladat megvalósításának lépéseit, és rögzíti azok eredményeit.
 • átveszi az elkészült projektfeladatot és feljegyezi ennek az időpontját

A mérői adatbázisba bekerülés feltételei:

 • A vizsgán megszerezhető szakma oktatásához jogszabályban előírt feltételeknek való megfelelés.
 • Minimum 3 év szakmai (oktatói vagy szakmában töltött idő) tapasztalat.
 • Adatkezelési nyilatkozat, pártatlansági nyilatkozat, összeférhetetlenségi nyilatkozatok elfogadása a jelentkezéssel egyidejűleg.

Az aktuális vizsgára történő megbízás feltétele

 • A vizsgázó szakmai vizsgára történő felkészítésében nem vett részt, nem hozzátartozója a vizsgázónak.
 • Képesítő vizsga estén a képesítő vizsgára történő felkészítésben való részvétel nem kizáró ok, abban az esetben, ha a másik két bizottsági tagra a követelmény teljesül.
 • Megbízása időpontjában a vizsgán megszerezhető szakma tekintetében rendszeres oktatási tevékenységet folytat. (rendszeres oktatói tevékenységet alátámasztó munkáltatói igazolás)
 • Minimum átlagosan heti 5 óra igazolt szakmai oktatói munka.
 • Képesítő vizsgára történő megbízás esetén rendszeres oktatói tevékenység hiánya, amennyiben a Vizsgaközpont belső képzését az érintett sikeresen teljesítette.

 

A vizsgabizottság értékelési feladatokat ellátó tagja

Feladata

 • a mérést végző tagtól kapott adatok és információk alapján elvégzi az értékelést,
 • az értékelési folyamat eredményét bemutató dokumentációt a vizsgafelügyelő általi ellenjegyzést követően továbbítja az akkreditált vizsgaközpont vezetőjének.

Az értékelői adatbázisba való bekerülés feltételei

 • A vizsgán megszerezhető szakma oktatásához jogszabályban előírt feltételeknek való megfelelés.
 • Minimum 3 év szakmai (oktatói vagy szakmában töltött idő) tapasztalat.
 • Adatkezelési nyilatkozat, pártatlansági nyilatkozat, összeférhetetlenségi, titoktartási nyilatkozatok elfogadása a jelentkezéssel egyidejűleg.

Az aktuális vizsgára történő megbízás feltétele

 • A vizsgázó szakmai felkészítésében nem vett részt, nem a hozzátartozója a vizsgázónak.
 • Képesítő vizsgára történő megbízás esetén a szakmai felkészítésben való részvétel, nem minden esetben lesz kizáró oka felkérésnek.

 

A pályázati adatlap és a hozzá tartozó dokumentumok megfelelő kitöltéséhez az alábbiak szükségesek:

 • A pályázó teljeskörűen kitölti az adatbázisba való felvételhez szükséges pályázati adatlapot, hiánytalanul benyújtja a megadott dokumentumokat és elfogadja a szükséges nyilatkozatokat.
 • A szakmai önéletrajzban és pályázati adatlap megfelelő pontjában a pályázó térjen ki valamennyi korábbi munkatapasztalatára, a szakterületen eltöltött időkre is, különösen a pályázott képzési területre vonatkozó kompetencia alátámasztott és megfelelő igazolására. Kérjük, jelezze azt is, ha van online vizsgáztatási tapasztalata.
 • A pályázó valamennyi képzettségét igazoló dokumentumát benyújtja, tehát nem kizárólag a legmagasabb iskolai végzettség igazolását. Amennyiben több területen is rendelkezik szakmai ismerettel, úgy célszerű valamennyi diploma, oklevél, tanúsítvány, munkatapasztalat megadása és megküldése.
 • Erkölcsi bizonyítvány

(Hiányos pályázati dokumentáció beérkezése esetén a vizsgaközpont emailben tájékoztatást küld a pályázatot benyújtó részére a hiányzó, pótlandó dokumentumok felsorolásával, és határidő közlésével egy alkalommal lehetőséget teremt annak utólagos megküldésére.)


A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázónak a felhívás mellékleteként megjelentetett pályázati adatlapot, illetve a pályázati adatlaphoz tartozó kötelező mellékleteket elektronikus úton kell benyújtani az alábbi e-mail címre:

vizsgakozpont@szakvi.hu

 

A pályázat benyújtása során a vizsgaközpont elfogadja az AVDH, azaz Azonosításra Visszavezetett Dokumentum Hitelesítés szolgáltatás elektronikus aláírási lehetőséget is a pályázó pályázati anyagainak aláírására, amennyiben a szolgáltatást ügyfélkapun keresztüli azonosítással veszi igénybe.

Az AVDH felhasználói tájékoztató itt megtekinthető: HITELESÍTÉS (magyarorszag.hu)

 

  Pályázati adatlap - Vizsgafelügyelő részére

  Pályázati adatlap - Mérési feladatot ellátó részére

  Pályázati adatlap - Értékelési feladatot ellátó részére

 

Jelen pályázati felhívás benyújtási határideje: folyamatos.

A benyújtott pályázati anyag elbírálásának eredményéről a jelentkezők a pályázati lapon megadott e-mail címre kapnak értesítést.

Iratkozz fel hírlevelünkre a mindig friss információkért!