Tel: +36 30 128 3354
Email: vizsgakozpont@szakvi.hu
A NAH által NAH-12-0023/2021 számon
akkreditált vizsgaközpont (személytanúsító szervezet)
Eseménynaptár
2023. december
H
K
Sz
CS
P
Szo
V
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Összes esemény ›

Adatkezelési tájékoztató

a Szaktudás Vizsgaközpont által nyilvántartott Szakértői névsorba történő pályázat beadása során megadott személyes adatok kezeléséhez

1. Adatkezelő megnevezése

Szaktudás Vizsgaközpont (a továbbiakban: Vizsgaközpont)

Vizsgaközpont adatai

Székhely:

4400 Nyíregyháza, Semmelweis utca 15.

Postacím:

4400 Nyíregyháza, Semmelweis utca 15.

Telefon:

06 30 /128 3354

E-mail cím:

vizsgakozpont@szakvi.hu

Honlap:

www.szakvi.hu

Vizsgaközpont vezetőjének neve:

Szabó Antalné

 

2. Az adatvédelmi felelős neve és elérhetősége

A Vizsgaközpont adatvédelemi felelőse:

Fodor Ágnes

Közvetlen elérhetőségei

e-mail címe:

titkarsag@szakvi.hu

telefonszáma:

06 30/128 3354

 

3. Az adatkezelés célja, jogalapja és szakkifejezései

Az adatkezelés célja:

Rögzítse a Vizsgaközpont által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, az adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet, mint adatkezelők magukra nézve kötelező erővel ismernek el. Emellett a pályázatot benyújtó azonosítása és a vele való kapcsolattartás szabályozása.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet[1] (a továbbiakban: GDPR) (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, az adatkezelés az érintett, azaz az Ön hozzájárulásán alapul.

Használt szakkifejezések:

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.

Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Szakértő – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

Adatvédelmi felelős: az a személy, aki a Vizsgaközpont nevében a szakértők személyes adatait kezeli.

4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

A vizsgaközpont a beküldött dokumentumokat elektronikus formában tárolja. Az azokból felállított adatbázist és az abban szereplő személyes adatokat biztonságosan tárolja. A vizsgaközpont megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje, többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

A személyes adatokhoz az 1. és 2. pontban meghatározott jogalanyok kapcsolódó feladatot ellátó munkavállalói jogosultak hozzáférni, feladatuk ellátása közben.

A vizsgaközpont csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat.

Az adatkezelés időtartama: míg a hozzájárulás visszavonásra nem kerül. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréséhez való jog

Az érintett személy írásban tájékoztatást kérhet a vizsgaközponttól arról, hogy

A helyesbítéshez való jog

Az érintett Szakértő az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a Vizsgaközpont módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a Vizsgaközpont a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.

A törléshez való jog

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a vizsgaközponttól a személyes adatainak a törlését. A törlési kérelmet a vizsgaközpont abban az esetben utasítja el, ha a vizsgaközpontot a jogszabályok a személyes adatok további tárolására kötelezi. A vizsgaközpont a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küldött emailben értesíti az érintettet.

A zároláshoz való jog

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a vizsgaközpont korlátozza vagy zárolja, amennyiben vitatja a személyes adatai pontosságát.
A kérelmet a vizsgaközpont haladéktalanul teljesíti, és erről az érintettet az általa 5 / 6 megadott elérhetőségen tájékoztatja. A zárolás addig tart, amíg azt az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi.

A tiltakozáshoz való jog

A 3. pont szerinti célból történő adatkezelés tekintetében az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a Vizsgaközpont a személyes adatát az adott eljárásra vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné.

Kezelt adatok köre

A kezelt adatok köre megegyezik a pályázati adatlapban és a hozzá kapcsolódó mellékletekben szereplő adatokkal.

 

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a Vizsgaközpont a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor - panaszt nyújthat be a Hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy - lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Vizsgaközpont székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét.

 

 


[1] Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

  
  
Híreink
© 2021 Szaktudás Vizsgaközpont / Minden Jog Fenntartva